CENE KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

19. februarja 2016
Admin

V Zagorju, Kisovcu in na Izlakah so občani in občanke te dni prejeli višje položnice za komunalne storitve. Na spremembo cen je vplival izključno začetek obratovanja centralne čistilne naprave s 1. januarjem letos. Položnica za komunalne storitve je sestavljena iz petih postavk, na vse postavke je vezana vrednost komunalne infrastrukture ali preprosteje rečeno omrežnina. Prav omrežnina za kanalizacijo in čistilno napravo se je s 1. januarjem občutneje povečala, medtem ko se je omrežnina pri vodarini celo nekoliko znižala. S priključitvijo na kanalizacijski sitem s čistilno napravo pa se je zmanjšala taksa za obremenjevanje okolja.

Podlaga za višje položnice za storitve obvezne GJS, ki zajema:

  1. vodarino, (JP Komunala Zagorje)
  2. odvajanje odpadne in padavinske vode, (JP Komunala Zagorje)
  3. čiščenje odpadne in padavinske vode, (JP Komunala Zagorje)
  4. zbiranje in odvoz mešanih komunalnih in bioloških odpadkov, (JP Komunala Zagorje)
  5. odlaganje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov (CEROZ),

je  v višjih omrežninah na račun izvedene investicije »Izgradnja kanalizacije Zagorje-Kisovec za števec dn 20«, razlika v višini je 3,94 € in »Izgradnja CČN Zagorje«, razlika v višini je 4,44 €.

Prav tako pa se je povečala storitev odvajanje odpadne in padavinske vode za 0,1934 € na m3 porabljene pitne vode, odčitane po števcu ter čiščenje odpadne in padavinske vode  za 0,4747 € na m3 porabljene pitne vode, odčitane po števcu.

Na območju naselij, kjer so objekti priključeni na sistem javne kanalizacije, le-ta pa še ni priključena na novo CČN Zagorje, se strankam zaračuna  okoljska dajatev za vodo (UR.l.RS.) v višini 0,5283 € na m3 porabljene pitne vode, odčitane po števcu, ne obračuna pa se storitev čiščenje odpadne in padavinske vode in omrežnina za čiščenje odpadne in padavinske vode.

Na območju javne kanalizacije v lasti občine Zagorje ob Savi in v upravljanju JP Komunale Zagorje so bili lastniki stanovanjskih in poslovnih objektov ter upravniki večstanovanjskih objektov dovolj zgodaj obveščeni o obvezni priključitvi na sistem javne kanalizacije s skrajnim rokom priključitve.  V naseljih, kjer imajo vsi izpolnjen pogoj za priključitev na sistem javne kanalizacije in CČN Zagorje je zato obračunana omrežnina za kanalizacijo in čistilno napravo.

Trenutno pa občina s komunalo usklajuje spisek objektov, kjer javna kanalizacija še ni priključena na CČN Zagorje in bodo stranke do izvedbe le-te oproščene plačila opravljanja storitev čiščenje odpadne in padavinske vode in omrežnina za Čiščenje odpadne in padavinske vode. V posameznih  primerih, ko je bil napačen obračun storitev na položnicah iz januarja 2016, da je torej bila obračunana višja omrežnina in storitev čiščenja za odpadno in padavinsko vodo, kljub temu, da še ni možnosti priključitve,  pa bo Komunala Zagorje izdala dobropis.

 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI

Cesta 9.avgusta 5, 1410 Zagorje, Slovenija tel.: +386 3 56 55 702  fax.: +386 3 566 40 11

GSM: 041 664 809 http://www.zagorje.si/

 

...

Leave a comment

Uradne ure KS Izlake

Vsak torek med 10. in 12. uro.
Rudi Bantan, podpredsednik
t: 041 336 596
e: info@izlake.si

Vsak četrtek med 17. in 19. uro.
Sašo Vučko, predsednik
t: 040 508 782
e: info@izlake.si

Arhiv